Site Logotype

Regulamin

Chcesz pobrać formularz zwrotu?

Przejdź na poniższą stronę, aby pobrać formularz zwrotu produktu.

Regulamin sklepu internetowego revitalis.com.pl

§1 Postanowienia Ogólne 

 • 1.1.  Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.revitalis.com.pl, 
 • 1.2.  Sklep internetowy, działający pod adresem www.revitalis.com..pl (zwany dalej: Sklep internetowy Revitalis), jest prowadzony przez Revitalis sp. z o.o., NIP: 8393220434, REGON: 387971330. (zwaną dalej „Revitalis sp. z o.o.”). 
 • 1.3.  Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  • adres pocztowy: Mikołaja Kopernika 16/3, 76-200 Słupsk;
  • numer telefonu: +48 505864647
  • adres poczty elektronicznej: sklep@revitalis.com.pl

 • 1.4. Regulamin sklepu internetowego Sklep internetowy Revitalis umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej revitalis.com.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają: 

 • 2.1.  Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 
 • 2.2.  Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
 • 2.3.  Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • 2.4.  Usługodawca/Sprzedawca – Revitalis sp. z o.o., 
 • 2.5.  Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem revitalis.com.pl przez Revitalis sp. z o.o., 
 • 2.6.  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740), 
 • 2.7.  Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym, 
 • 2.8.  Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
 • 2.9.  Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę, 
 • 2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. 
 • 2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287). 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego 

 • 3.1.  Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. 
 • 3.2.  Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Revitalis, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 
 • 3.3.  Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Revitalis kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 
 • 3.4.  Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Revitalis konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 
 • 3.5.  Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Revitalis konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. 
 • 3.6.  Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych. 
 • 3.7.  Strona Sklepu internetowego Revitalis posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży 

 • 4.1.  Zamówienia w sklepie internetowym Revitalis można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu. 
 • 4.2.  Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. 
 • 4.3.  Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 
 • 4.4.  Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
 • 4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Revitalis jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 

§ 5 Sposób płatności i termin płatności 

 • 5.1. W sklepie Revitalis istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: 

– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
– płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych. 

 • 5.2.  Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Revitalis zamówienie jest przekazywane do realizacji. 
 • 5.3.  Sklep internetowy Revitalis umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

– Stripe

– Przelewy 24

 • 5.4.  Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy sprzedaży. 

§ 6 Dostawa 

 • 6.1.  Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. 
 • 6.2.  Czas wysyłki towarów na stronach Sklepu internetowych Revitalis wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła wczasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. 
 • 6.3.  Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
  • Kurier InPost
 • 6.4.  W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu. 
 • 6.5.  Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Revitalis sp. z o.o. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru. 
 • 6.6.  Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. 
 • 6.7.  W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta. 

§ 7 Odstąpienie do umowy 

 • 7.1.  Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. 
 • 7.2.  W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Mikołaja Kopernika 16/3, 76-200 Słupsk, może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy sklep@revitalis.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych. 
 • 7.5.  W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta).
 • 7.6.  Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Kupujący. 
 • 7.7.  Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 
 • 7.8.  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. 
 • 7.9.  Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego. 
 • 7.10.  W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. 
 • 7.11.  Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu przelewu bankowego na konto klienta, które zostanie sprecyzowane w Formularzu Zwrotu Towaru.
 • 7.12.  Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, 
 • 7.13.  Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru. 

§8 Reklamacje 

 • 8.1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. 
 • 8.2.  Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad. 
 • 8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Mikołaja Kopernika 16/3, 76-200 Słupsk lub poprzez e-mail na adres sklep@revitalis.com.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji. 
 • 8.4. Sprzedawca w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 
 • 8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej 
 • 8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • 8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356). 
  • 8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
  • 8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. 

§ 10 Dane osobowe 

 • 10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 
 • 10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Revitalis, dostępnego na stronie revitalis.com.pl/polityka-prywatnosci. 

§ 11 Postanowienia końcowe 

 • 11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian wniniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. 
 • 11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 
 • 11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Revitalis zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 
 • 11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 
 • 11.5.  Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym revitalis.com.pl/regulamin. 
 • 11.6.  Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim. 
 • 11.7.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2021 r.